Hvad er BPA

BPA – Borgerstyret Personlig Assistance – er det man førhen kaldte “hjælperordningen”


Det er en ordning til voksne med et betydelig og varigt nedsat funktionsevne, som har et omfattende behov for pleje, og derfor er afhængig af hjælp til pleje og til at udføre almindelige dagligdags funktioner.


Formålet med ordningen er, at du på trods af et svært fysisk eller psykisk handicap, alligevel skal kunne leve en tilværelse så selvstændigt og normalt som muligt.

Med en BPA ordning får du mulighed for selv at organisere den hjælp, som du har behov for. Der er meget stor forskel på BPA-ordninger. Nogle har behov for hjælp få timer dagligt, hvor andre har behov for hjælp i alle døgnets timer. Det bevilgede timetal beror på en konkret og individuel vurdering af dit behov for hjælp, og det er kommunen der bevilger BPA. Reglerne findes i §§ 95 og 96 i Serviceloven og betyder i hovedtræk:


  • Brugeren kan overdrage arbejdsgiveransvaret til en privat leverandør eller en nærtstående, og blot have ansvar for den daglige ledelse.
  • Brugeren kan have det fulde arbejdsgiveransvar og lade kommunen, eller en privat leverandør, varetage lønadministrationen.
  • Brugeren kan have det fulde arbejdsgiveransvar og selv varetage hele administrationen af BPA-ordningen, beregne løn, indeholde skat osv.


Der findes flere paragraffer, hvor personlige hjælpere hører ind under dog er §95 og 96 dem der klassificeres som BPA-ordninger altså borgerstyret personlig assistance. Stabilt liv tilbyder alle løsninger indenfor området, samt særopgaver som overvågnings- dokumentationsopgaver, ledsagere, børn og meget mere.


Det helt vildt ærgerlige er bare at det simpelthen er en jungle derude: Kommunerne gør alt forskelligt og følger enten ingen overenskomster eller fortolker loven som det bedst behager dem, og specielt fortolker ordene i lovgivningen (som er meget sparsom og på ingen måde nyttig, kun til at skabe større tvivl og fejlbehandlinger).


Bare se på rollen som arbejdsleder som tydeligt er beskrevet i serviceloven, principielafgørelser og udmålingsbekendtgørelsen. Der beskrives hvad en arbejdsleder skal kunne: Ansætte, vagtplaner etc., men kommunerne har nu fundet et smuthul for at nægte borgere en BPA ordning, fordi man skal kunne være arbejdsleder. Det betyder års slagsmål og ufattelige dyre tests af handicappede mennesker, som gang på gang bliver udsat for urimelige prøvelser. Hvorfor nævner jeg dette, ja det gør jeg fordi, hvis man fra politisk side skar det mere ud og ikke gav kommuner plads til tvivl, samt lavede en overenskomst alle kommuner skulle følge, så slap man for at bruge en masse penge til specialundersøgelser, ankestyrelsen er totalt bombarderet, samt en hulens masse ekstra sagsbehandlingstid, hvor pengene kunne være brugt på ikke psykisk at skade disse mennesker, husk på det kan være dig og mig i morgen, som lige efter ex. en ulykke skal slås med den slags offentlige spareøvelser.


FAQ – Hurtige spørgsmål og svar om BPAHvad er BPA?

Hvad er BPA?


BPA står for Borgerstyret Personlig Assistance og er en hjælpeordning for dig, der har et psykisk- eller fysisk handicap, som medfører en betydelig nedsat funktionsevne.


Ordningen, der tilbyder Borgerstyret Personlig Assistance, har til formål at sikre en så normal og selvstændig hverdag som det overhovedet er muligt for dig, der har behovet. Det vil også sige, at du stadig skal bo hjemme i din egen bolig.


Med BPA skal du selv ansætte den hjælp, du har behov for og fået bevilget. Du skal således selv fungere som arbejdsgiver og arbejdsleder. Det vil altså sige, at du som minimum skal være i stand til at udvælge, ansætte og afskedige dine personlige hjælpere. Men også udarbejdelse af vagtplaner og jobbeskrivelser samt afholde personalemøder m.v., skal du være i stand til.


Ansvaret som arbejdsgiver, der bl.a. omfatter at administrere opgørelser af arbejdstimer og udbetaling af løn, kan du dog overdrage til enten en privat virksomhed eller et nærtstående familiemedlem, hvis du ønsker det.


Det er kommunen, der afgør hvor meget hjælp, du har behov for og dermed hvor meget tilskud til ordningen, du får bevilget.


BPA har afsæt i Servicelovens §95 og 96 ligesom forgængeren, der hed “Hjælpeordningen”.


Hvad er BPA-ordning?


At få bevilget en BPA-ordning betyder, at du er blevet tildelt et økonomisk tilskud svarende til det behov for hjælp og assistance, som din kommune har vurderet dig berettiget til.


Det kan være, at du kun har behov for hjælp nogle få timer om dagen, men det kan også være, at dit behov er stort nok til at beskæftige hjælpere i tre-holds-skift hver eneste dag.


Hjælpen, du kan få i BPA-ordningen omhandler både de daglige huslige gøremål, indkøb, personlig pleje og ledsagelse når du f.eks. skal en tur i byen eller besøge familie m.v.


En BPA-ordning er således for dig, der ønsker- og har mulighed for at opretholde en helt almindelig hverdag i dit eget hjem, på trods af dit handicap.


Men det er, som tidligere nævnt, også en ordning hvor du skal fungere som både arbejdsgiver og daglig arbejdsleder. Arbejdsgiver-delen kan du dog overdrage til en privat leverandør eller en nærtstående.


Den fra kommunen tildelte økonomi til din BPA-ordning bliver betalt månedsvis til lønmæssig dækning af den hjælp, du har behov for. Derudover kan der også gives dækning for bilag til andre udgifter, som du har lagt ud for.


Hvem kan få BPA?


For at komme i betragtning til at kunne blive tildelt BPA skal du:


  • Være mindst 18 år gammel
  • Have en betydelig og varig nedsat funktionsevne som følge af et enten fysisk- eller psykisk handicap der gør, at dit behov for hjælp ikke kan dækkes af almindelig hjemmehjælp.
  • Være i stand til at varetage ansvaret som arbejdsgiver og daglig arbejdsleder. Dog kan arbejdsgiver-delen, der bl.a. omhandler timeopgørelser og lønudbetalinger, overdrages til en privat leverandør, forening eller en nærtstående. Men ansvaret for oplæring- og instruktion af hjælperne, samt arbejdsplanlægning, udarbejdelse af vagtplaner og afholdelse af personalemøder undgår du når du bruger en privat leverandør.


At du skal have et bestemt aktivitetsniveau, er ikke et krav for at få en BPA-ordning. Det er hele ideen med BPA, at du kan få et selvstændigt liv med indfrielse af egne ønsker og behov.


I ganske særlige tilfælde kan der dispenseres fra ovenstående krav til BPA-ordningen. Det er f.eks. i de tilfælde hvor kommunen vurderer, at den bedste mulighed for, at du kan få den rigtige hjælp, er ved at blive bevilget denne løsning.


Lad os samarbejde